تبلیغات
داستان کوتاه انگلیسی و ...English short audio story - جملات پرکاربرد انگلیسی
  ..  
   
   
  منوی اصلی
لینکهای سریع

  موضوعات
اصطلاحات انگلیسی
تقویت لهجه
تقویت مهارتهای شنیداری
فرهنگ لغت
تقویت مهارت خواندن
دستور و نگارش
کتاب داستان صوتی
نرم افزار
گرامر

 

آرشیو ماهانه
هفته سوم آذر 1396
هفته سوم خرداد 1396
هفته سوم دی 1394
هفته اول دی 1394

.:: لیست کامل آرشیو ماهانه ::.


        لینک دوستان


لوگوی دوستان
 

اَبر برچسبها
داستان صوتی و متنی  شعر  english poneme and phonology for free  short oudio story  داستان کوتاه صوتی و متنی انگلیسی  دانلود رایگان کتاب آواشناسی  audio story  داستان کوتاه صوتی و متنی  english short audio story for free 

 

تبلیغات

  جملات پرکاربرد انگلیسی
مرتبط با : دستور و نگارش گرامر
You know me well

شما منو خوب می شناسین

Be rational Reza

عاقل باش رضا

For the last time

برای آخرین بار

May God preserve you

خدا حفظت کنه

Don't blame me

سرزنشم نکن

Why don't you get it

چرا نمی فهمی؟

I didn't do anything

من کاری نکردم

We won't see each other again

دیگه همدیگرو نمیبینیم

I hate you all

از همتون متنفرم

what's my sin

من چه گناهی کردم؟

بقیه جملات و نکات گرامری مربوط به آن در ادامه مطلب

It's not clear yet

هنوز معلوم نیست

Why didn't you come out

چرا بیرون نیومدی؟

We should be sure

باید مطمئن بشیم

Dinner is ready

شام حاضره

What was the problem

مشکل چی بود؟

You can't deceive me

نمیتونی منو فریب بدی

How are you kid

چطوری بچه؟

Dad only listens to you

بابافقط به حرف تو گوش میده

What's the story

جریان چیه؟

Lower your voice

صداتو بیار پایین

There's no other option

چاره ی دیگری نداریم

We were forced

مجبورشدیم

But i feel sad for you

امادلم برات می سوزه

What have you got to say

چی داری بگی؟

You said the right thing

خوب چیزی گفتی

Don't lie to me

به من دروغ نگو

What is Reza doing here

رضا اینجا چیکار میکنه؟

You aren't a good person

تو آدم خوبی نیستی

Cast away your doubts and come with me

تردید خود را رهاکن وبا من بیا

Keep it to yourself

موضوع پیش خودت بماند

He is completely down today

او اروز خیلی پکراست

Let's go to the heart of the matter

اجازه دهید به اصل موضوع بپردازیم

What are you hinting at

منظورت چیست؟(داری به چی اشاره می کنی؟)


Reza and his brother are inseparable,You never see one without the other

رضا وبرادرش جدانشدنی هستند.شماهرگزنمیتوانید یکی ازآنهارابدون دیگری ببینید

I have a peculiar feeling that i have been here before

این احساس عجیب رادارم که قبلااینجابوده ام

Working abroad is appealing to many people

کاردرخارج کشوربرای بسیاری ازافرادجذاب است

The extra money allowed us to stay abroad another day

پول اضافی این امکان را به ما دادتایک روز دیگردرخارج ازکشوربمانیم


You seem to be in a very pensive mood,i hope that nothing is wrong

شمابه نظرمیرسدکه درحال فکرهستید امیدوارم که هیچ مشکلی نباشد

This issue is of particular importance

این مسئله دارای اهمیت خاصی است

I am so nervous

اعصابم خورده

I like every food expect (for) noodles

به جزماکارونی همه ی غذاهارادوست دارم

How much TV do you watch per day

درروزچقدرتلویزیون تماشا میکنی؟

How could you do this

چطورتونستی این کارروبکنی؟

If you'll help me,I will do anything for you

اگه بهم کمک کنی هرکاری بگی برات انجام میدم

I know nothing more

چیز بیشتری نمیدونم

I am glad to see you are safe

خوشحالم میبینم که شما درامان هستید

Perhaps we're worrying needlessly

شاید ما بی دلیل نگران هستیم

Before applying to any important task,You had better think it over

بهتراست قبل ازپرداختن به هراقدام مهمی درباره آن مجددا فکرنمایید

Nobody can runaway from her or his fate

هیچکس اعم ازمردیازن نمیتواند ازسرنوشت خودفرارنمایید

You had better stop quarreling over priceless matters

بهتراست ازجروبحث درموردموضوعات کم ارزش دست برداری

Being loyal to each other is a good deed

وفاداربودن به یکدیگررفتارپسندیده است

Some 30 years ago i fell in love a girl but we didn't reach each other

سی وچندسال قبل من عاشق دختری شدم اما به یکدیگرنرسیدیم

Hard working is essential to gain anything

سخت کوشی لازمه ی دستیابی به هرچیز است

I personaly delight in humanly deeds of people

من شخصاازرفتارانسان دوستانه مردم دلشاد میشوم

I try to convince them not to sell their real state in nice city of Ramsar,But they don't listen to

سعی میکنم آنها رامتقاعد کنم که ملک خود در شهرزیبای رامسررانفروشند اما آنها گوش نمیدهند

try not to carry down anybody in public

سعی کنید هیچکس رادراجتماع تحقیرنکنید

We are fully astonished at his behaviors and don't know what to do

ما کاملاازرفتاراودرحیرت هستیم ونمیدانیم چه کارباید بکنیم

Calling at old friends and relatives is a good deed

یادکردن ازدوستان قدیمی واقوام اقدام خوبی است

My palmy days have long gone,I even don't recall what they really were like

روزهای خوش زندگی من خیلی وقتهاست که سپری شده ومن حتی به خاطرنمی آورم که آنهاواقعاچگونه بودند

We are fell sorry for him

ماهمگی دلمان به حالش می سوزد

we enjoyed your hospitality

ماازمهمان نوازی شما لذت بردیم

Thanks and hope to come here again

متشکریم وامیدواریم که باز هم به اینجا بیایید

I like chicken fry best

من جوجه کباب رابیشتردوست دارم

Thank you any how

به هرحال ازشما متشکریم

How much is the entrance fee

ورودیه چقدراست؟

He is a good fellow citizen of mine from nice city of Ramsar

اویک همشهری خوب بنده ازشهرزیبای رامسراست

What should i do then

پس من باید چکارکنم؟

It is a pleasure to know you

آشنایی با شما مایه خوشوقتی است

I confess to my sin

من به گناه خود اعتراف میکنم

They had gone before i came

آنهاقبل ازاینکه من بیایم رفته بودند

My legs hurt

پایم دردمیکند

My right knee hurts

زانوی راستم دردمیکند


Act your age

خجالت داره/توبزرگ شده ای

After all

عاقبت/سرانجام

All and all put together

روی هم رفته

Are you bashful

آیا خجالت می کشی؟

As you know

همانطور که میدانی؟

Are you out of mind

مگه عقلت را از دست دادی؟

Away with you

بزن به چاک/برو پی کارت

But that aside

ولی از آن گذشته

Big boy don't cry

مرد که گریه نمیکند

Come beside me

بیا کنارم

By the grace of God

به لطف خدا

Could i be excused

منو می بخشی؟

Do as you see it fit

هرکاری را که فکر می کنی صلاح است انجام بده

Do this more often

بازهم از این کارها بکنید

Don't worry my dear

عزیزم نگران نباش

Don't make it sound like a big deal

زیاد قضیه را بزرگ نکن

Get out of my face

از جلوی چشمم دور شو

How many times do i have to tell you

چندباربهت بگم

how much do i owe you

چقدرباید تقدیم کنم؟

yours truly

ارادتمند شما/چاکرشما

You are really cool

خیلی باهالی

You mean a world to me

تو برای من یک دنیا ارزش داری

What can i do for you

چه فرمایشی دارید؟

What a nice girl

چه دختر زیبایی

Wake up,Lazy bones

ای تنبل بلندشو

She is my body body=She is my chum chum

او دوست جون جونی من است

Oh,Come off it

اوه بی خیال بابا/اوه دست بردار بابا

make up your mind

فکرهایت رابکن

Like the man says

به قول یارو گفتنی

Let's get to the point straight away

اجازه بدهید مستقیم برویم سراصل مطلب

I wish the best for you

بهترین ها رابرایت آرزو میکنم

I wish you all the luck in the world

تمام خوشی های دنیا را برایت آرزو میکنم

I do what you say

هرکاری را که بگویی انجام میدهم

I didn't expect you

ازشما انتظارنداشتم

I couldn't make sense of what you said

متوجه نشدم که چی گفتی

How's everything with you

اوضاع واحوالتان چطور است؟

Don't grumble at me about your own stupid misakes

به خاطراشتباهات احمقانه ی خودت به من غرنزن

Reza likes to fish in his leisure time

رضا دوست دارد در اوقات فراغتش ماهیگیری کند

Reza is a very congenial person,Everyone likes him

رضا فرد بسیار جذابی است.همه اورادوست دارند

This is a very touchy subject and i perfect not to discuss it

این موضوع خیلی حساسی است وترجیح میدهم در مورد آن صحبت نکنم

Reza is a very taciturn person,He never speaks unnecessarily

رضا فرد بسیار کم حرفی است.اوهرگزبیش از حد صحبت نمیکند

Life in rural areas is very peaceful and stress free

زندگی در نواحی روستایی بسیار آرام وبی دغدغه است

we have such pacific neighbors

ما همسایه های بسیار آرامی داریم

I really appreciate your generous help

من واقعا از کمک سخاوتمندانه ی شما سپاسگزاری میکنم

You've pondered enough.It's time to decide

به اندازه کافی اندیشیده اید.زمان تصمیم گیری است

Eat your food before flies contaminate it

غذایت را قبل از اینکه مگسهاآن را الوده کنندبخور

A Separation scored a resounding success

فیلم جدایی نادرازسیمین موفقیت عظیمی را کسب کرد

Everything went according to the plan

همه چیزطبق برنامه پیش رفت

Please be a bit temperate in your language and behavior

لطفا در کلام ورفتارت کمی ملایم باش

Tranquility is the dominant feature of rural life

آرامش مشخصه ی عمده زندگی روستایی است

He is not in a jovial mood today

او امروز خلق وخوی خوشی ندارد

The World Cup competitions are a momentous event

رقابتهای جام جهانی رویدادهای مهمی هستند

Help,Open the door,I am trapped

کمک کنید.دررابازکنید.من گیرافتاده ام

I have no definite plans for tomorrow

برای فردا هیچ برنامه ی مشخصی ندارم

Don't miss this opportunity.It may never come again

این فرصت را ازدست نده.شاید دیگرهیچوقت پیش نیاید

Speak seriously to him about this

دراین باره با او جدی صحبت کن

What the hell do you think you're doing

فکرمیکنی داری چه غلطی میکنی؟

I am looking forward to meeting you

مشتاق دیدارباشماهستم

It was a pleasure meeting you 

دیدارباشماباعث خوشحالی من بود


Make the most  of it

قدرش روبدون

I know what to do with you

میدونم باهات چیکارکنم

Be strong,man

قوی باش مرد

Come forward

بیاجلو

Go up

بروبالا

Why had you changed it

چراعوضش کردی؟

Did you watch the program on channel 3

برنامه شبکه3رودیدی؟

I feel really bad

احساس بدی دارم

Past events

وقایع گذشته

Nothing will get better

چیزی درست نمیشه

Got it

فهمیدم-گرفتم

It will be ready soon

به زودی آماده میشه

Do what you can

هرچه درتوان داری انجام بده

I will never forget your kindness

هیچ وقت مهربانیتوفراموش نمیکنم

Don't let me be alone again

نزاردوباره تنهابمونم

Who told you these things

اینهاروکی بهت گفته؟

Damn this life

لعنت به این زندگی

We don't bother you

مزاحم نمیشیم

Don't waste time

وقت روهدرنده-معطل نکن

By God's will

انشاالله

Nothing will go wrong

هیچ مشکلی پیش نمیاد

What would happen to Reza then

پس تکلیف رضاچی میشه؟

Don't worry at all

اصلآنگران نباشید-اصلآنترسید

I don't have much time

وقت زیادی ندارم

May God bless your parents

خداپدرومادرتوبیامرزه

What's up here

اینجاچه خبره؟

Don't say more

دیگه چیزی نگو

Time is up

وقت تمومه

You're so welcome

خیلی خوش آمدین

This is not fair

این انصاف نیست

You know better

شمابهترمیدونید

How's this

این چطوره؟

Have i done something wrong

مگه کاربدی کردم؟

You can count on me

رومن حساب کن

You let me down

توهم منوناامیدکردی

I swear i'm sorry

به خداشرمنده ام

I don't want anything else

دیگه هیچی نمیخوام

I know you're here

من که میدونم اینجایی

Don't you recognize

نمیشناسیش؟

I can't take your sadness

نمیتونم ناراحتیتوببینم

I'm not going anywhere

من هیچ جانمیام

At this time of night

این وقت شب!

I was about to leave

داشتم میرفتم

What a fool i was

من چقدراحمق بودم

Put your trust in God

به خداتوکل کن

There's no need anymore

دیگه لازم نیست

I've got the wrong number

ببخشداشتباه گرفتم

It's all over

هرچی بودتموم شد

You know how much i love you

خودت میدونی چقدردوستت دارم

Reza!Is that you

رضا!تویی؟

Don't fool around

مسخره بازی درنیار

We'll never get them

دیگه دستمون بهش نمیرسه

I'll never leave you

دیگه تنهات نمیزارم

You ruined my life

زندگیمونابودکردی

sometimes i think you don't love me

بعضی وقت هافکرمیکنم دوستم نداری

Is something wrong

چیزی شده؟

It's very strange

خیلی عجیبه

As easy as that

به همین راحتی

What's it to you

به شماچه ربطی داره؟

Stop if you dare

اگه مردی وایسا

I don't know where she is

من نمیدونم کجاست

There's no need

لازم نیست

Why don't you sleep

چرانمیخوابی؟

Don't breathe a word

صداتم درنیاد

That was cool

باهال بود

It may happen to you too

شایدبرای شماهم اتفاق بیفتد

How is everything

چه خبر؟

I don't love you anymore

دیگه دوستت ندارم

Curse me

لعنت به من

I have to talk to you

بایدباهات حرف بزنم

What else did you want

دیگه چی میخواستی بشه

I never lie

من هیچ وقت دروغ نمیگم

You're under arrest

شمابازداشتید

I don't get you

منظورتو نمیفهمم

What else can i say

چی بگم دیگه

Have you gone mad

دیوونه شدی؟

Let's go have lunch

بریم ناهاربخوریم

He never gets wise

اینکه آدم بشونیست

That was the fate

قسمت همین بود

May God accept it

خداقبول کنه

I'm sick of you

حالم ازت بهم میخوره

Nice to have you here

خیلی خوش آمدین

Let it go

ولش کن

Why do you ask

چطورمگه؟

We never saw Reza again

دیگه هیچوقت رضاروندیدیم

I want the best for you

من خوبیتومیخوام

What a trouble

عجب مصیبتی

Wait just a second

یه لحظه صبرکن

You should teach him a lesson

حقشوبزارکف دستش

Can you hear me

میتونی صدای منو بشنوی؟

I don't see anything

من هیچی ندیدم

Are you mad

بزن به سرت

Sorry to disturb you

ببخشیدمزاحم شدیم

May i die for you

بمیرم برات

I haven't do anything

من کاری نکردم

Don't play hard to get

نازنکن

Buzz off

بزن به چاک

Bless you

عافیت باشه

Hpo in

سوارشو-بیابالا

What's cooking

قضیه چیه؟

Don't pick on me

گیر نده!

There is a dear

قربونت برم

Ok,now give

خوب بنال ببینم

Don't dare do that again

دیگه نبینم ازاین غلطهابکنی!

I'll teach you

حالابهت نشون میدم

More power to you

خداقوت

Why don't you come

چرانمیای؟


I won't stay here

من اینجانمیمونم

You don't need to worry

خیالت راحت

What do you say i should do

میگی چکارکنم؟

What's wrong with you tonight

تو امشب چته؟

Go to the point

بروسراصل مطلب

Something going on

خبری شده؟

Have you arrived

رسیدی؟

I knew you couldn't do anything

میدونستم هیچ غلطی نمیتونی بکنی

I got burned

سوختم

Why do you get angry

چراعصبانی میشی؟

Don't argue with me

بامن کل کل نکن

Tell me what's up

بگوببینم چه خبر

I don't want it at all

اصلانخواستم

Everything is all right

همه چی ردیفه

Don't we have anything to eat

چیزی نداریم بخوریم؟

I'm pretty good at it

خوراکمه!

Fix your attention

حواستوجمع کن

Why don't you understand

چرانمی فهمی؟

Nobody can beat us

هیچکس نمیتونه رودست مابلندبشه

Long time no see

کم پیدایین

Are you up

بیداری؟

Just before you arrived

پیش پای شما

Don't take the trouble

زحمت نکشین

Where have you been

معلوم هست کجایی؟

Things that you say

یه چیزی میگیا

I've had enough

خسته شدم

Don't worry about it

خیالت راحت

There's nothing you can do

هیچ غلطی نمیتونیدبکنید

What do i do

چه کارکنم؟

It's necessary for you

برات لازمه

I have to see about it

حالاببینم چی میشه

Are you teasing me

مسخره ام میکنی؟

Stay where you are

همون جا وایسا

I'll sue you

من ازدست شماشکایت میکنم

Give that to me

اونو بده به من

He's not okay at all

حالش خیلی بده

It's the end of me

بیچاره شدم

I am worried

دلم شورمیزنه

That is no problem

اشکال نداره

What do you need

امرتون؟

Here you are

بفرمایید

Have a nice time

خوش باشی

Good old days

یادش بخیر

God help me

خدابخیرکنه

Keep that in mind

دیگه سفارش نکنما

Good job

دستت طلا

Stick to your job

بچسب به کارت

God willing

انشاالله

Back to work

به کارت برس

You know what

میدونی چیه؟

Where then

پس کجا؟

I'll show you

بهت نشون میدم

Keep it away

بگیرش کنار

It's all your fault

همه اش تقصیرتواست

God bless you

خداحفظت کنه

I've some ideas

یه فکرهایی دارم

Go faster

گازشوبگیر

Are you saying it again

دوباره اونوگفتی؟

Let's go in

بریم داخل

Hold your respect

احترام خودتو نگه دار

Mind your words

حرف دهنتو بفهم

As you wish

هرجورراحتی

See who is it

ببین كیه

Shame on you

خجالت بکش

I've made my mind

تصمیمو گرفتم

Are you feeling better

بهتری؟

As you wish,God

خدایا راضی ام به رضای تو

Can i miss it

میشه در رفت؟

Hand it to someone

دمت گرم

....

Any rewards for me

پس شیرینی من چی

I miss you a lot

دلم برات خیلی تنگ شده

I warn you

بهت هشدارمیدم

So,What's the result

خوب,نتیجه چی شد

Start the operation

عملیات راشروع كنید

What about me

پس من چی

Can she=he survive

زنده میمونه؟

I've got a problem

  مشکلی پیداکردم

Listen,kid

گوش کن بچه

What's going on

چی شده؟

May God damn them

خدالعنتشان کند

I feel awful

بدجوری ریختم بهم

Pray for me

برام دعاکن

Sure,dad

باشه بابا

I didn't do anything

من كاری نكردم

Damn you

کثافت

When do you come back

کی میای؟(کی برمیگردی؟)

What did you want

توچی می خواستی؟

Stop Shouting at me

سرمن دادنزن

Move away

بروكنار

Tell me what you've done

بهم بگوچه غلطی کردی؟

Hopefully he'll get fine

انشاالله شفاپیدا کنه

God's will

خواست خدا


If you show up late again

اگه یک باردیگه سروکله ات پیداشود...

It's your funeral

هرچه دیدی ازچشم خودت دیدی(گورخودت راکندی)

Have egg on your face

سکه یک پول شدن(رسوای خاص وعام شدن)

He is at a low ebb

اودروضیعت بدی می باشد

What's eating her

چرا اوقاتش تلخ است؟

Nagging pain

درد زجراور

To pop the question

درخواست ازدواج ازیک خانم

You haven't been yourself

خودت نیستی_فرق کردی_یک جورهایی شدی

What's up with you lately

اخیرا چت شده؟(مشکلت چیه؟)

Do you want to break up with me

ایا میخواهی رابطه مان رابه هم بزنی؟

I can't stand it anymore

دیگرطاقتش راندارم_دیگرنمیتوانم تحمل کنم

How's it going

اوضاع واحوال چطوراست؟

I have just the thing for you

یک چیزی دارم که فقط به دردکارتو می خورد

I'm in a hurry to sell it

برای فروش ان عجله دارم

Do you take credit cards

ایا شما کارتهای اعتباری هم می پذیرید؟

Your total comes to $100

حساب شما 100دلارمی شود

Your request is out of the question

درخواست شما غیرممکن است

Keep him in the dark

به او چیزی نگوییدنوشته شده توسط yass fallible در پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392

نظرات (

 

مطالب پیشین

» New short audio story "Halloween at the castle" داستان جدید صوتی و متنی با لهجه بریتیش
» 'Short audio story with British accent 'Bertie and Beatrice’s Dreams
» داستان کوتاه صوتی و متنی با لهجه بریتانیایی**Short audio story with British accent **Bertie and Beatrice’s Dreams
» داستان کوتاه صوتی و متنی Jack Hannaford با لهجه بریتانیایی
» داستان کوتاه صوتی و متنی The Piper and the Pooka
» داستان کوتاه صوتی و متنی انگلیسی Lily the Flower Fairy

» لیست کامل مطالب ارسالی


  درباره


Don't judge a Book by its cover

مدیر وبلاگ: yass fallibleلوگوی ما  صفحات جانبی
» Punctuating Essays and Letters
» Miscellaneous
» Quotations
» Capital Letters and Abbreviations
» The Hyphen and the Dash
» The Apostrophe
» The Colon and the Semicolon
» The Comma
» The Full Stop, the Question Mark and the Exclamation Mark
» introduction
» Why Learn to Punctuate

  آمار بازدید

نویسندگان :
» yass fallible

آمار بازدید :
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

Google


in the internet
in this weblog

englishhome.mihanblog.com contact with meتماس با من