تبلیغات
داستان کوتاه انگلیسی و ...English short audio story - نکات ریز گرامر
  ..  
   
   
  منوی اصلی
لینکهای سریع

  موضوعات
اصطلاحات انگلیسی
تقویت لهجه
تقویت مهارتهای شنیداری
فرهنگ لغت
تقویت مهارت خواندن
دستور و نگارش
کتاب داستان صوتی
نرم افزار
گرامر

 

آرشیو ماهانه
هفته سوم آذر 1396
هفته سوم خرداد 1396
هفته سوم دی 1394
هفته اول دی 1394

.:: لیست کامل آرشیو ماهانه ::.


        لینک دوستان


لوگوی دوستان
 

اَبر برچسبها
audio story  داستان صوتی و متنی  داستان کوتاه صوتی و متنی  دانلود رایگان کتاب آواشناسی  english poneme and phonology for free  داستان کوتاه صوتی و متنی انگلیسی  english short audio story for free  شعر  short oudio story 

 

تبلیغات

  نکات ریز گرامر
مرتبط با : گرامر دستور و نگارش
شکل بعدازMindهمیشه به شکلingبه کارمیرود:

I don't mind having a cat in the house

بدم نمی آیدکه درخانه گربه داشته باشم

-------------------------------------------------------------------------------------------

بعدازAbout to(درشرف)ازمصدربدونtoاستفاده میشود:

He was about to leave the office when the phone rang

درشرف ترک اداره بود که تلفن زنگ زد

------------------------------------------------------------------------------------------

کلمه both اشاره به2چیزیا2فردمیکندوفعلی که باآن به کارمیرود همیشه جمع است:

Both mountains were covered with snow

هر2کوهها ازبرف پوشیده شده بودند

-------------------------------------------------------------------------------------------

بعدازضمایرمبهم فعل به صورت مفردبه کارمیرود:

Everyone was sad

همه ناراحت بودند

-------------------------------------------------------------------------------------------

        دنباله نکات گرامری در ادامه مطلب

اگردرانتهای جمله بیانگرآرزوقیدearlier بیاید ازماضی بعیدوچنانچه قید early بیاید ازگذشته ساده استفاده میکنیم:

He wishes i left early

I wish i had studied English earlier

------------------------------------------------------------------------------------------

هرگاه Less بعدازany و 
noneقراربگیرد قبل ازآن the به کارمیرود:

I am not any the less happy

من به هیچ وجه خوشحال نیستم

-------------------------------------------------------------------------------------------

اگرجمله ای زمانش آینده شاده باشد قبل ازطول زمان حرف اضافه in درمعنی(تا) به کارمیرود:

I will come back in ten minutes

من تا10دقیقه دیگرمراجعت خواهم کرد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 if=as though اگردرزمان حال به کاررود فعل بعدازآن گذشته سادهاست واگردرزمان گذشته به کاررود فعل بعدازآن ماضی بعید است:

He talks as if he knew everything

اوطوری صحبت میکند که گویی همه چیزرامیداند

He talked as if he had known everything

اوطوری صحبت میکردمثل اینکه همه چیزرامیدانست

---------------------------------------------

اسامی جمع مانندinformation/team/crowd/group/army/news/audience/furniture  همیشه بافعل مفربه کارمی روند:

The team is coming toward us

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بعدازhelp اگرمفعول شخص قرارگیردازمصدربدون to استفاده می کنیم:

I can't help you buy this car

------------------------------------------------------------------------------------------

کلمه none of اگربااسم قابل شمارش به کارروداشاره به چندچیزیاشخص می کند وفعلش همیشه مفرداست:

None of the students have come back yet

-----------------------------------------------------------------------------------------

کاربردMiss/Mrs/Ms/Mr/Sir

Miss برای دخترانی که قطعامجردهستندیاملکه زیبایی استفاده می شود

Mrs برای زنانی که قطعامتاهل هستند

Ms مجردیامتاهل بودن زن معلوم نیست

Mr برای اقایان است وفقط بانام خانوادگی به کارمیرود

Sir برای مردانی که کارهای بزرگ انجام داده اند مثلاسرمربی تیم منچستریونایتدکه جام های زیادی برای این تیم کسب کرده است وپیشونداسمش همیشه باSir است

------------------------------------------------------------------------------------------

None علاوه برکاربردهای معمولی معادل عبارت By no means(به هیچ وجه)است:

The salary which they pay me is none too high

حقوقی که انهابه من می پردازندبه هیچ وجه خیلی زیادنیست

------------------------------------------------------------------------------------------

چنانچه ought to درجمله باشدقیدتکراررابین ought وto می اوریم:

You ought always to tell him the truth

شماباید همیشه به اوراست بگویید

-----------------------------------------------------------------------------------------

قیدزمان معمولادراخرجمله می ایداماگاهی اوقات برای تاکیدزمانی ان رادرابتدای جمله میاورند:

Last week i saw him

هفته قبل اورادیدیم

-----------------------------------------------------------------------------------------

بعدازحرف اضافه هرگزازwho یاthat استفاده نکنیم درعوض ازwhomوwhich استفاده می کنیم

This is the apartment in which he lives

-----------------------------------------------------------------------------------------

چنانچه جمله ای با there شروع شود درسوال ضمیمه به جای ضمیرفاعلی از there استفاده می کنیم:

There won't be any trouble,will there

هیچ دردسری وجودنخواهدداشت این طورنیست

چنانچه جمله ای با that/this شروع شود ازit واگربا those /these شروع شود از they استفاده می کنیم:

That's nice,isn't it

خوب است اینطورنیست

These aren't beautiful,are they

اینهازیبانیستند اینطورنیست

-----------------------------------------------------------------------------------------

بعدازwish/it's time فعل به شکل مصدرمی اید:

I wish to see you again

امیدوارم شمارادوباره ببینم

It's time to go home

وقت رفتن به خانه است

فعل بعدازWould rather به شکل مصدربدون to است:

I would rather die than give a speech

ترجیح می دهم بمیرم اماسخنرانی نکنم

-----------------------------------------------------------------------------------------

اگرAll برشی دلالت کندفعل ان مفردواگربرشخص دلالت کندفعلش جمعاست:

All is ready

همه چیزاماده است

All were absent yesterday

دیروزهمه غایب بودند

-------------------------------------------------------------------------------------------

وجودbefore درانتهای جمله می تواندنشانه ی ماضی نقلی یاماضی بعیدباشد.حال اگرbefore درزمان حال به کاررودقبل ازان از ماضی نقلی استفاده می کنیم وچنانچه before درزمان گذشته به کاررود قبل ازان ازماضی بعیداستفاده میشود:

I am sure that i have been there before

I was sure that i had been there before

-------------------------------------------------------------------------------------------

اگردرجمله مرجع داشته باشیم What به کارنمیرود:

You can do everything that you like

a)what          b)that

-------------------------------------------------------------------------------------------

باکلمات side/front/middle/top/bottom/back/end/begining همیشه از of استفاده کنید:

     انتهای باغ   The bottom of the garden

 جلوی خانه      The front of the house

-------------------------------------------------------------------------------------------

می توانیم قبل ازfew  وlittle ازvery و قبل از 
a fewو a little  از only استفاده کنیم:

We only have a little time

Reza has very few friends in London

-------------------------------------------------------------------------------------------

اگرکلمه ی hardly درجمله دیده شود محل ان
قبل ازفعل اصلی است درحالی که hard پس ازفعل اصلی به کارمیرودواین تکته درتست های 4جوابی بسیارمفیداست

I could hardly translate the book

من به زحمت توانستم کتاب راترجمه کنم

If you want to pass the exam,you should study hard

اگرمی خواهید درامتحان قبول شویدسخت مطالعه کنید

-------------------------------------------------------------------------------------------

می دانیم قبل ازصفات عالی حتمابایدحرف تعریف the به کاررود ولی اگرکلمه best درحالت قیدروش دراخرجمله به کاررود نیازی به the ندارد:

He plays football best

اوفوتبال رابهترازهمه بازی کرد

-------------------------------------------------------------------------------------------

اگرجمله ای دارای افعال ناقص can/could/may/might/must/should و... باشدبرای ساختن جملات کوتاه ازافعال ناقص استفاده می شود نه ازافعال کمکی زمانها:

He could not solve your problem,could he

-----------------------------------------------------------------------------------------

بعدازarrive هرگزازحرف اضافه to استفاده نکنید:

We arrive at(or in)the village at 5 o'clock

------------------------------------------------------------------------------------

بعدازtake a pride بایدازحرف اضافه 
in استفاده کنید:

A craftsman takes  a pride in his work

یک فردصنعتکاربه کارش افتخارمیکند

------------------------------------------------------------------------------------

حال کامل+ever since

Reza went to Canada in2002 and he has lived there ever since

------------------------------------------------------------------------------------

چنانچه بعدازفاعل عباراتی نظیرas well as(همچنین)/besides(به علاوه)/

in addition to(علاوه بر)/along with(همراه با)/with(با)/together with(همراه با)

به کاررودفعل فقط بافاعل اول مطابقت می کندوکلمه ی پس ازاین عبارت تاثیری

درشکل فعل ندارد:

Reza,as well as his sisters,works hard

به طور کلی عباراتی که بعدازفاعل می ایندوبین 2ویرگول قرارمیگیرندتاثیری درشکل فعل ندارند

------------------------------------------------------------------------------------------

چنانچه بعدازفاعلOf-phrase (عبارتی که باOfشروع میشود)بیایدفاعل اول تعیین کننده ی نوع فعل خواهدبودنه عبارت بعدازOf:

The boxes of match are on the table

جعبه های کبریت روی میزهستند

-----------------------------------------------------------------------------------------

کاربردهای بیشترحروف اضافه:

حرف اضافهBy

درمعنی پیش از/تا

He sleeps by day and works by night

اودرطول شب میخوابدوشب هنگام کارمیکند

براساس/طبق

By my watch it is 9 o'clock

طبق ساعت من ساعت9است

حرف اضافهAfter

درمعنی درجستجوی/درتعقیب

The police are after him

ماموران پلیس درتعقیب اوهستند

حرف اضافهThrough

درمعنی به خاطر/به وسیله ی/به دلیل

It was through him that i got the job

به خاطراوبودکه من کاررایافتم

درمعنی لغایت

We'll be in Ramsar Monday through Friday

ماازدوشنبه لغایت جمعه دررامسرخواهیم بود

حرف اضافهNext to

درمعنی تقربیا

Reza knew next to nothing about politics

رضاتقریبادرموردسیاست هیچ چیزی نمی دانست

حرف اضافهMinus

درمعنی بدون/بی

We're going to be minus a bicycle for awhile

برای مدتی بی دوچرخه خواهیم بود

-----------------------------------------------------------------------------------------

چنانچه درباره ی چیزی برای اولین بارصحبت کنیم وبگوییم ان چیزوجودداردبه جایit از there استفاده می کنیم:

There is a new coffee shop on Bahar street

------------------------------------------------------------------------------------------

many/a lot of درتمامی جملات(منفی_مثبت_سوالی)به کارمی رود

------------------------------------------------------------------------------------------

کلمات days/weeks/years تنهابا many به کارمی روند واستفاده از a lot of درست نیست:

Many years

-----------------------------------------------------------------------------------------

بعدازعبارات to get used to(عادت کردن به) to be used to(عادت داشتن به)فعلی که پس ازان به کارمی رودهمیشه به صورت ing است

-----------------------------------------------------------------------------------------

Had better اگراشاره به زمان حال یااینده کندازمصدربدونto بعدازان استفاده می شود:

You had better see the doctor at onceنوشته شده توسط yass fallible در پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392

نظرات (

 

مطالب پیشین

» New short audio story "Halloween at the castle" داستان جدید صوتی و متنی با لهجه بریتیش
» 'Short audio story with British accent 'Bertie and Beatrice’s Dreams
» داستان کوتاه صوتی و متنی با لهجه بریتانیایی**Short audio story with British accent **Bertie and Beatrice’s Dreams
» داستان کوتاه صوتی و متنی Jack Hannaford با لهجه بریتانیایی
» داستان کوتاه صوتی و متنی The Piper and the Pooka
» داستان کوتاه صوتی و متنی انگلیسی Lily the Flower Fairy

» لیست کامل مطالب ارسالی


  درباره


Don't judge a Book by its cover

مدیر وبلاگ: yass fallibleلوگوی ما  صفحات جانبی
» Punctuating Essays and Letters
» Miscellaneous
» Quotations
» Capital Letters and Abbreviations
» The Hyphen and the Dash
» The Apostrophe
» The Colon and the Semicolon
» The Comma
» The Full Stop, the Question Mark and the Exclamation Mark
» introduction
» Why Learn to Punctuate

  آمار بازدید

نویسندگان :
» yass fallible

آمار بازدید :
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

Google


in the internet
in this weblog

englishhome.mihanblog.com contact with meتماس با من