تبلیغات
داستان کوتاه انگلیسی و ...English short audio story - سخنان بزرگان و جملات قصار حکیمانه انگلیسی با ترجمه فارسی
  ..  
   
   
  منوی اصلی
لینکهای سریع

  موضوعات
اصطلاحات انگلیسی
تقویت لهجه
تقویت مهارتهای شنیداری
فرهنگ لغت
تقویت مهارت خواندن
دستور و نگارش
کتاب داستان صوتی
نرم افزار
گرامر

 

آرشیو ماهانه
هفته سوم آذر 1396
هفته سوم خرداد 1396
هفته سوم دی 1394
هفته اول دی 1394

.:: لیست کامل آرشیو ماهانه ::.


        لینک دوستان


لوگوی دوستان
 

اَبر برچسبها
audio story  short oudio story  دانلود رایگان کتاب آواشناسی  داستان کوتاه صوتی و متنی  شعر  داستان صوتی و متنی  داستان کوتاه صوتی و متنی انگلیسی  english poneme and phonology for free  english short audio story for free 

 

تبلیغات

  سخنان بزرگان و جملات قصار حکیمانه انگلیسی با ترجمه فارسی
مرتبط با : تقویت مهارت خواندن

The believer is led to doubt justice
when he sees the trick of the fox triumph over the justice of the lion

شخص با اعتقاد در مورد عدالت دچار تردید می شود 
وقتی که می بیند حقه روباه بر عدالت شیر پیروز شده است.

 

The millstone may break down 
but the river continues its course to the sea

ممکن است سنگ آسیاب بشکند(یا آنرا بشکنند
اما رود به سفر خویش به سوی دریا ادامه خواهد داد.

 

Among the people there are killers who have not yet
shed blood, and thieves who have stolen nothing.

در میان مردم هستند آدم کشانی که هنوز خونی نریخته اند
و دزدانی که هنوز چیزی ندزدیده اند.

دنباله سخنان در ادامه مطلب

Deliver me from he who does not tell the truth unless he stings; and from the man of goodconduct and bad intentions; and from him who acquires self-esteem by finding fault in others

(پروردگارا) مرا از دست آن کس رها کن که حقیقت را نمی گوید مگر برای آنکه نیشی بزند٬ و از دست آدمی که کاری نیک می کند و نیتی بد در سر می پروراند٬ و از دست کسی که با عیب جویی از دیگران عزت نفسی برای خود دست و پا می کند.

If you choose between two evils
let your choice fall on the obvious rather than the hidden

even though the first appears greater than the second

اگر می خواهی بین دو بد یکی را برگزینی 
بگذار انتخاب تو بر بدی که آشکار است تعلق بگیرد 
نه بدی که پنهان است حتی اگر بد آشکار بزرگتر از بد پنهان

He brings disaster upon his nation who never sows a seed
or lays a brick or weaves a garment 
but makes politics his occupation

بر سر ملت خویش فاجعه می آورد کسی که بذری نمی کارد
آجری بر آجری نمی گذارد و یا جامه ای نمی دوزد٬
اما سیاست هم به معنای قدیمی خود و هم معنای جدید خود
را پیشه خود می سازد.

If reward is the goal of religion, if patriotism serves self-interest, and if education is pursued for advancement, then I would prefer to be a nonbeliever, a non-patriot, and a humbly ignorant man

اگر هدف دین پاداش باشد٬ اگر وطن دوستی در خدمت منافع شخصی باشد٬ اگر آموزش و پرورش را برای پیشبرد اهداف خویش دنبال کنند٬ پس من ترجیح می دهم فردی بی اعتقاد٬ آدمی بدون حب به وطن و انسانی معمولی و نادان باشم.

Why repeat the old errors
if there are so many new errors to commit

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد
چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد.

Spend some time alone every day

هر روز مجالی را صرف خلوت کردن کن

Why repeat the old errors 
if there are so many new errors to commit

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد،
چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد.

There are two things that are infinitive
Galaxies and stupidity of humans 
which i have doubts about the first one

دو چیز است که انتهایی ندارد
کهکشان ها و حماقت بشر
که در اولی شک دارم

When anxiety was great
within me your consolation
brought joy to my soul

آن دم که اضطراب زیادی در وجودم بود
دلگرمیت شادی به روحم را آورد.

Growing in holiness
means growing in love

به قداست رسیدن رشد یافتن در عشق است

Don’t
walk in front of me

I may not follow 
Don’t walk behind me
I may not lead 
Walk beside me and 
be my friend
Albert Camus

جلوی من قدم بر ندار 
شاید نتونم دنبالت بیام 
پشت سرم راه نرو 
شاید نتونم رهرو خوبی باشم
کنارم راه بیا و دوستم باش.

You are like the sunshine so warm, 
you are like sugar, so sweet… you are like you…
and that’s the reason why I love you!

تو مث نور خورشید هستی خیلی گرم.. 
تو مث شکرهستی خیلی شیرین
تو مث خودت هستی ..
و دقیقا به همین خاطره که من دوستت دارم

The beauty of a woman Is not in a facial mole
But true beauty in a woman is reflected in her soul

زیبایی یه زن به خط و خال صورتش نیست 
بلکه زیبایی واقعی یه زن انعکاس در روحش داره

Always there is a drop of madness in love
yet always there is a drop of reason in madness

در عشق همیشه قطره ای جنون هست
و در جنون هم همیشه قطره ای عقل

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you

قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست 
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی

و اون میتونه تو رو حمایت کنه

The nearer the soul is to God, the less its
since the point nearest the circle is subject to the least motion.. disturbances

هر چه روح به خدا نزدیکتر باشد، آشفتگی اش کمتر است 
زیرا نزدیک ترین نقطه به مرکز دایره، کمترین تکان را دارد

God is in your heart,,yet you search for him in the wilderness

خدا در قلب توست و تو در بیابان ها به دنبالش می گردی

life is a road and you are its passengers so , be careful about the value of your times , maybe you wont be in the road tomorrow

زندگی مثل یه جاده است ، من و تو مسافراشیم 
قدر لحظه ها رو بدونیم ، ممکنه فردا نباشیم

Don’t worry, fight with difficulties and
be sure that you can prevail over them

نترس، با مشکلات مبارزه کن و بدان که می توانی بر آنها غلبه کنی

I wrote your name in the sky
but the wind blew it away
I wrote your name in the sand
but the waves washed it away
I wrote your name in my heart
and forever it will stay

اسمت رو در آسمون نوشتم ولی باد وزید و اون رو از بین برد
اسمت رو بر روی شن ها نوشتم ولی امواج اون رو از بین بردن
اسمت رو بر روی قلبم نوشتم و برای همیشه اسمت در قلبم باقی می مونه

The blind can not lead the blind

آدم نابینا نمی تواند راهنمای نابینای دیگر شود .

I asked God to
make my spirit grow

God said, no
You must grow
On your own
But I will prune you
to make you fruitful

از او خواستم روحم را رشد دهد.
فرمود نه تو خودت باید رشد کنی.
من فقط شاخ وبرگ اضافی ات را 
هرس میکنم تا بارور شوی.

As one’s gift increase his friends decrease

کسی که توانایی هایش زیاد می شود، دوستانش کاهش می یابد.

Some people hear with their ears, some with their eyes, some with their stomach and some do not hear at all

بعضی ها با گوش هایشان می شنوند، بعضی ها با چشم هایشان، بعضی با شکم هایشان و بعضی ها هم اصلا نمی شنوند.

My flesh and my heart
may fail but God is the
stength of my heart
and my portion forever

شاید جسم وقلبم از کار بیفتد ولی
خداوند تا ابد قوت قلب و سهمی از
وجود من است.

The nearer the soul is to God, the less its
since the point nearest the circle is subject to the least motion.. disturbances

هر چه روح به خدا نزدیکتر باشد، آشفتگی اش کمتر است 
زیرا نزدیک ترین نقطه به مرکز دایره، کمترین تکان را دارد

I made an agreement of peaceful coexistence with time
neither he pursues me, nor I run from him
one day we will find each other

من با زمان قرار همزیستی مسالمت آمیز گذاشته ام
که نه او مرتبا مرا دنبال کند و نه من از او فرار کنم 
بالاخره که روزی بهم خواهیم رسید

no pain-no gain

نابرده رنج گنج میسر نمیشود

True friendship is
like sound health 

the value of it is 
seldom known 
until it is lost

دوستی واقعی مثل سلامتی هست 
ارزش اون رو معمولا تا وقتی که از دستش بدیم نمی دونیم

If all my friends were
to jump off a bridge
I wouldn’t jump with them

I’d be at the bottom to
catch them.

اگر تمام دوستام بخوان از یه پل رد بشن، 
من با اونا عبور نخواهم کرد، 
بلکه اون طرف پل خواهم بود برای کمک به اونا

Think of yourself as a survivor not a victim

خود را یک نجات دهنده بدان نه یک قربانی

Three things in life that never fail 
True Love
Determination
Belief

سه چیز که هرگز شکست نمی خورد
عشق حقیقی 
اراده 
اعتقاد

Three things in life that may never be lost
Peace
Hope
Honesty

سه چیز در زندگی که هیچ وقت از بین نمی رود
صلح 
امید 
صداقت

He brings disaster upon his nation who never sows a seed, or lays a brick, or weaves a garment, but makes politics his occupation.
بر سر ملت خویش فاجعه می آورد کسی که بذری نمی کارد٬ آجری بر آجری نمی گذارد و یا جامه ای نمی دوزد٬ اما سیاست (هم به معنای قدیمی خود و هم معنای جدید خود) را پیشه خود می سازد.

If you choose between two evils, let your choice fall on the obvious rather than the hidden, even though the first appears greater than the second.

اگر می خواهی بین دو بد یکی را برگزینی٬ بگذار انتخاب تو بر بدی که آشکار است تعلق بگیرد٬ نه بدی که پنهان است حتی اگر بد آشکار بزرگتر از بد پنهان باشد.

Deliver me from he who does not tell the truth unless he stings; and from the man of good conduct and bad intentions; and from him who acquires self-esteem by finding fault in others.

(پروردگارا) مرا از دست آن کس رها کن که حقیقت را نمی گوید مگر برای آنکه نیشی بزند٬ و از دست آدمی که کاری نیک می کند و نیتی بد در سر می پروراند٬ و از دست کسی که با عیب جویی از دیگران عزت نفسی برای خود دست و پا می کند.

special coffee for you!!! i mixed it whit friendship and happiness but no sugar, because i know you are already so sweet

قهوه ی مخصوص برای تو!!! مخلوطش کردو با دوستی و شادی اما بدون شکر چون من میدونم تو پیش از اینهم (بدون شکر همشیرینی

time is like a river. u can,t touch the same water twice. because the flow 
that has passed will never pass again so, cherish every moment of your life

زمان مانند یک رودخانه میمونه. تو نمیتونی دوبار یه قطره رو لمس کنی چون چیزی که شیوه اش گذر کردنه هرگز دوبار از کنارت عبور نمیکنه پس هر لحظه ات رو گرامی بدار

sb wants u sb needs u sb dreams about u every single night sb can,t breth whit out u it,s lonely sb hopes that someday u will see somebody is me

sb=somebody

یک نفر به تو رو میخواد یک نغر به تو نیاز داره یک نفر تک تک شبها رویای تو رو میبینی یک نفر بدون تو نمیتونه نفس بکشه این بی کسیه یک نفر به اون امید داره یک نفر آرزوی دیدارت رو داره (یه نفر به دیدارت هر چند نزدیک نباشه امیدواره) اون یه نفر منم

Did you know that those who appear to be very strong in heart, are real
weak and most susceptible?
آیا می‏دانستید آنهایی که از نظراحساسی بسیار قوی به نظر می‏رسند در واقع بسیار ضعیف و شکننده هستند؟

Did you know that those who spend their time protecting others are the ones that really need someone to protect them? 
آیامی‏دانستید که آنهایی که زندگیشان را وقف مراقبت از دیگران می‏کنند خود به کسی برای مراقبت نیاز دارند؟

Did you know that the three most difficult things to say are: I love you, Sorry and help me 
آیا می‏دانستید که سه جمله ای که بیان آنها از همه جملات سخت تر است :دوستت دارم.متاسفم و به من کمک کن می‏باشد.

Did you know that those who dress in red are more confident in themselves?
آیا می‏دانستید که کسانی که قرمز می‏پوشند از اعتماد بیشتری نسبت به خود بر خوردارند؟

Did you know that those who dress in yellow are those that enjoy their beauty?
آیا می‏دانستید که کسانی که زردمی‏پوشند از زیبایی خود لذت می‏برند؟

Did you know that those who dress in black, are those who want to be unnoticed and need your help and understanding? 
و آیامی‏دانستید که کسانی که لباس مشکی به تن می‏کنند نمی‏خواهند مورد توجه قرار گیرند ولی به کمک و درک شما نیاز دارند؟

Did you know that when you help someone, the help is returned in two folds?
آیا می‏دانستید که زمانی که به کسی کمک می‏کنید اثر آن دوباربه سوی شما بر می‏گردد؟

Did you know that it’s easier to say what you feel in writing than saying it to someone in the face? But did you know that it has more value when you say it to their face? 
آیا می‏دانستید که نوشتن احساسات بسیار آسانتر از رودرو بیان کردن آنهاست، اما ارزش رودرو گفتن بسی بیشتر است؟

Did you know that if you ask for something in faith, your wishes are granted?
آیا می‏دانستید که اگر چیزی رابا ایمان از خداوند بخواهیدبه شما عطا خواهد شد؟

Did you know that you can make your dreams come true, like falling in love, becoming rich, staying healthy, if you ask for it by faith, and if you really knew, you’d be surprised by what you could do? 
آیامی‏دانستید که شما می‏توانید به رویاهایتان جامه عمل بپوشانید، رویاهایی مانند عشق،ثروت،سلامت؟اگر آنها رابا اعتقاد بخواهید و اگر واقعا این موضوع را می‏دانستید ازآنچه قادر به انجامش بودید متعجب می‏شدید!

But don’t believe everything I tell you, until you try it for yourself, if you know someone that is in need of something that I mentioned, and you know that you can help, you’ll see that it will be returned in two-fold. 
اما به آنچه من به شما می‏گویم ایمان نیاورید تا زمانیکه خودتان آنها را امتحان کنید اگر شما بدانید که کسی نیاز به چیزی دارد که من گفتم وبدانید که می‏توانید به او کمک کنید متوجه خواهید شد که آن چیز دوبار به سوی شما بازخواهد گشت.

Today, the ball of FRIENDSHIP is in your court, send this to those who truly are your friends (including me if I am one). Also, do not feel bad if no one sends this back to you in the end, you’ll find out that you’ll get to keep the ball for other people want more .. 
امروز توپ دوستی درزمین شماست آنرا برای کسانی که به واقع دوستان شما هستند بفرستید (مانند من اگر یکی از آنهامی‏باشمهمچنین ناراحت نشوید اگر کسی آن رابرای شما بازپس نفرستاد شما خواهید فهمیدکه باید این توپ را برای کسانی که به آن نیاز بیشتری دارند نگهداری کنید.

Ok, this is what you have to do…: 
درسته این کاریه که شما باید انجام بدید:

Send to ALL your FRIENDS! 
اینرابرای همه دوستانتون بفرستید!

When you think that all is hidden
and no one can see within
Remember, Friend,
God Can.
وقتی فکر می کنی همه چیز پنهان است
و هیچکس نمی تواند درون را ببیند
به یاد داشته باش دوست عزیز من
خدا می تواند

When you feel unlovable, unworthy and unclean,

when you think that no one can heal you,

Remember, Friend,

God Can.

وقتی احساس می‌کنی قابل دوست داشتن نیستی

وقتی احساس بی لیاقتی و نا پاکی می کنی

وقتی احساس می کنی کسی نمی تواند دردهای تو را التیام ببخشد

به یاد داشته باش دوست عزیز من

خدا می تواند

When you think that you are unforgivable

for your guilt and your shame

Remember, Friend,

God Can.

وقتی احساس می‌کنی قابل بخشش نیستی

برای شرم و گناه هایت

به یاد داشته باش دوست عزیز من

خدا می تواند

Easy is to dream every night.
Difficult is to fight for a dream…

خوابیدن در هر شب آسان است
ولی مبارزه با آن مشکل است.

Easy is to show victory.
Difficult is to assume defeat with dignity…

نشان دادن یپروزی آسان است.
قبول کردن شکست مشکل است.

Easy is to admire a full moon.
Difficult to see the other side…

حظ کردن از یک ماه کامل آسان است .
ولی دیدن طرف دیگر آن مشکل است.

Easy is to stumble with a stone.
Difficult is to get up…

زمین خوردن با یک سنگ آسان است .
ولی بلند شدن مشکل است.

Easy is to enjoy life every day.
Difficult to give its real value…

لذت بردن از زندگی آسان است..
ولی ارزش واقعی دادن به آن مشکل است.

Easy is to promise something to someone.
Difficult is to fulfill that promise…

قول دادن بعضی چیز ها به بعضی افراد آسان است .
ولی وفای به عهد مشکل است.

Easy is to say we love.
Difficult is to show it every day…

گفتن اینکه ما عاشقیم آسان است .
ولی نشان دادن مداوم آن مشکل است .

Easy is to criticize others.
Difficult is to improve oneself…

انتقاد از دیگران آسان است.
ولی خودسازی مشکل است.

Easy is to make mistakes.
Difficult is to learn from them…

ایراد گیری از دیگران آسان است.
عبرت گرفتن از آنها مشکل است.

Easy is to weep for a lost love.
Difficult is to take care of it so not to lose it.

گریه کردن برای یک عشق دیرینه آسان است.
ولی تلاش برای از دست نرفتن آن مشکل است.

Easy is to think about improving.
Difficult is to stop thinking it and put it into action…

فکر کردن برای پیشرفت آسان است 
متوقف کردن فکر و رویا و عمل به آن مشکل است.

Easy is to think bad of others
Difficult is to give them the benefit of the doubt…

فکر بد کردن در مورد دیگران آسان است.
رها ساختن آنها از شک و دودلی مشکل است.

Easy is to receive
Difficult is to give

دریافت کردن آسان است.
اهدا کردن مشکل است.

Easy to read this
Difficult to follow

خوندن این متن آسان است .
ولی پیگیری آن مشکل است.

Easy is keep the friendship with words
Difficult is to keep it with meanings

حفظ دوستی با کلمات آسان است .
حفظ آن با مفهوم کلمات مشکل است

Life isn’t fair, but it’s still good

زندگی چندان عادلانه به نظر نمی رسد، با این حال زیباست.

That your dreams
Are shattered,
Do not be afraid.
Have the courage
To pick up the pieces.
And smile at the world.
For dreams that are
Shattered can just
As easily be rebuilt.
Chris Jensen))

اگر رویاهایت شکستند و فروریختند
بیمناک مباش
بی باک چنان باش که تکه ها را برگیری،
و به دنیا لبخند بزنی.
چه
رویاهایی که چنین آسان می شکنند،
آسان نیز از نو ساخته می شوند.

Everyone hears 
what you say. 
Friends listen to 
what you say. 
Best friends 
listen to what you don’t 
say. 
هر کسی چیزایی رو که شما می گین می شنوه
ولی دوستان به حرفای شما گوش می دن
اما بهترین دوستان 
حرفایی رو که شما هرگز نمی گین می شنون.

A friend is someone who knows 
the song in your heart 
and can sing it back to you 
when you have forgotten 
the words.;

– Unknown 
یه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می دونه 
و می تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می کنی 
اونا رو واسه ات بخونه.

A real friend 
is one who walks in 
when the rest 
of the world walks out.

یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد
که تموم دنیا از پیشت رفتن.

If you live to be a hundred, 
I want to live to be 
a hundred minus one day, 
so I never have to live 
without you.

– Winnie the Pooh 
اگر می خوای صد سال زندگی کنی 
من می خوام یه روز کمتر از صد سال زندگی کنم 
چون من هرگز نمی تونم بدون تو زنده باشم.

My father always used 
to say that when you die, 
if you’ve got five real friends, 
then you’ve had a great life.;

– Lee Iacocca 
پدرم همیشه بهم می گه موقع مردن ، 
اگر پنج تا دوست واقعی داشته باشی ، 
اونوقت هست که زندگی بزرگی داشتی.

Don’t 
walk in front of me, 
I may not follow. 
Don’t walk behind me, 
I may not lead. 
Walk beside me and 
be my friend. 
– Albert Camus 
جلوی من قدم بر ندار، 
شاید نتونم دنبالت بیام
پشت سرم راه نرو، 
شاید نتونم رهرو خوبی باشم
کنارم راه بیا و دوستم باش.

Friends are God’s way of taking care of us.

دوستان، روش خدا برای محافظت از ما هستن.

Friendship is one mind

in two bodies. 
– Mencius

دوستی یعنی یک روح در دو بدن .نوشته شده توسط yass fallible در جمعه 27 اردیبهشت 1392

نظرات (

 

مطالب پیشین

» New short audio story "Halloween at the castle" داستان جدید صوتی و متنی با لهجه بریتیش
» 'Short audio story with British accent 'Bertie and Beatrice’s Dreams
» داستان کوتاه صوتی و متنی با لهجه بریتانیایی**Short audio story with British accent **Bertie and Beatrice’s Dreams
» داستان کوتاه صوتی و متنی Jack Hannaford با لهجه بریتانیایی
» داستان کوتاه صوتی و متنی The Piper and the Pooka
» داستان کوتاه صوتی و متنی انگلیسی Lily the Flower Fairy

» لیست کامل مطالب ارسالی


  درباره


Don't judge a Book by its cover

مدیر وبلاگ: yass fallibleلوگوی ما  صفحات جانبی
» Punctuating Essays and Letters
» Miscellaneous
» Quotations
» Capital Letters and Abbreviations
» The Hyphen and the Dash
» The Apostrophe
» The Colon and the Semicolon
» The Comma
» The Full Stop, the Question Mark and the Exclamation Mark
» introduction
» Why Learn to Punctuate

  آمار بازدید

نویسندگان :
» yass fallible

آمار بازدید :
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

Google


in the internet
in this weblog

englishhome.mihanblog.com contact with meتماس با من