تبلیغات
داستان کوتاه انگلیسی و ...English short audio story - قواعد مهم املاء زبان انگلیسی English Spelling rules
داستان کوتاه انگلیسی و ...English short audio story
Endurance is the key of success

بازدید : مرتبه
date : پنجشنبه 13 فروردین 1394

قواعد مهم املاء زبان انگلیسی  English Spelling rules

1-- ساکن آخر کلمات، با اضافه شدن پسوند هایی که با یکی از حروف صدا دار شروع می شوند مانند (ing ,ed , er , er , ible , able ) حذف می شود .مثال

Take    taking         large    larger       value   valuable

Move        moved                     sense       sensible               use         usable

اما چنان چه پسوند با حرف بی صدا شروع شود مانند: ness , ful , hood , less , ment) ) ، e حذف نمی شودد. مثال:

Care         careful               move        movement                  use          useless

2--به دنبال حروف v , u در آخر کلمه ، غالباً حروف e  قرار می گیرد. مثال:

Have          leave          love           remove          save          improve

Blue          clue             value          argue            continue     statue

  3 – حروف i و e با صدای(ای) همیشه به صورت هث نوشته می شوند، مگ پس از حرف c که به صورت ei  می باشد

Piece           field             believe         chief               thief                     brief

Ceiling       receive         receipt          perceive        conceive              deceive

  

 4 – کلماتی که به y  ختم می شوند و قبل از  y  حروف صدا دار وجود ندارد . معمولا با اضافه شدن پسوند به آن کلمه، y  به  i تبدیل می شود.( به استثنای پسوند  -ing ) مثال:

Easy           easily                        happy        happier             country        countries

Study         studies                     try               tries                  baby              babies

But                            study               studying                  cry                    cryig

            ولی اگر حرف قبل از y صدا دار (a-e-i-o-u ) باشد، تغییری ایجاد نمی شود. مثال:

Play                played                 enjoy           enjoys              monkey             monkeys

بقیه قواعد املا در ادامه مطلب

 5 – اگر به کلمات مختوم به –ie، پسوند –ing، اضافه کنیم، -ie تبدیل به y می شود. مثال:

Lie        lying               die       dying               tie          tying


 6 – در کلمات یک بخشی که به حروف z, s ,l , f  ختم می شوند و قبل از آن ها فقط یک حرف صدا دار کوتاه باش، معمولا حرف آخر تکرار می شود. مثال:

Fill                  full                  till                  sell                   pass            cross


Chess            grass               cliff                 puff                 fizz               buzz

7-  کلمات یک بخشی که به صدای (ک) ختم می شوند و قبل از آن ها یک صداداز کوتاه وجود دارد با ck نوشته می شوند.مثال:

Back              sick                neck               thick               luck               quick

8 – کلمات یک بخشی که به یک حرف بی صدا ختم می شوند و قبل از آن فقط یک حرف صدادار قرار دارد (مانند run ) موقع افزودن پسوندی که با حرف صدا دار شروع می شود (مانند ed , ing , er  و ...) حرف آخر مضاعف می شود. مثال:

Run       runner                  big             bigger                      stop         stopped


Shop       shopping            beg           beggar                        hot           sottest

ولی کلماتی که قبل از حرف بی صدای آخر دو حرف صدادار دارند (مانند   keep ) یا کلمه به دو حرف بی صدا ختم می شود (مانند help ) تغییری نمی کنند. مثال:

Keep       keeping                       help         helped                    fast        faster

9 – کلمات well , full, all, skill  چنانچه تنها به کار روند دارای دو L هستند ; ولی اگر به صورت پسوند یا پیشوند به کلمه دیگری اضافه شوند ، یک L خود را از دست می دهند.

Welcome        welfare       useful         beautifu         always          altogather

10 – چنان چه حر دوم کلماتی که با صدای (ک) شروع می شوند e و i باشد با /k/ و در غیر اینصورت با c نوشته میشوند.مثال:

Key              keen            keep            king         kidney            kid


Coat            carry           camel           court        call                  culture


11- اغلب کلماتی که به صدای (ایک) ختم می شوند با ic نوشته می شوند. مثال:

Comic        historic          classic          picnic             public           politics

12- اگر حرف c قبل از حروف i, e و y قرار بگیرد صدای /s/  و در غیر اینصورت صدای /k/  می دهد. مثال:

City           cinema              celebrate             certain         accident             bicycle


Cut           control              fact                        careful         bacteria             calm

13- صدای (ال) آخر کلمات دو سیلابی و بیشتر ، با le و صدای (ار) بعد از u با re نوشته می شود. مثال:


Able         simple           possible          middle          people                gentle


Picture       nature         measure       pleasure        pure                     cure

14 – حرف s در اول کلمه صدای /s/ و در وسط کلمه چنانچه بین دو حرف صدادار بیایید.غالباً صدای /z/ می دهد. مثال:

School         special          steak           stand             sick                    season


Lose            reason          rise              surprise         desert                 season


قواعد املایی ارائه شده کلی است و باید توجه داشت که در بسیاری از موارد استثنائاتی وجود دارد.

طبقه بندی: دستور و نگارش،  گرامر، 
ارسال توسطauthor by yass fallible
Archive
صفحات جانبی
امکانات جانبی
alone8120