تبلیغات
داستان کوتاه انگلیسی و ...English short audio story - مجموعه اصطلاحات انگلیسی همراه تا تلفظ انگلیسی فونتیک و معنی جملات (3)
داستان کوتاه انگلیسی و ...English short audio story
Endurance is the key of success

اصطلاحات و گفتگوی عامیانه انگلیسی شماره 3
  

کجا میتونم ببینمت؟

Where can I drop in on you

وِر کَن آی دِراپ این آن یو؟

  

از جلو چشمم دور شو

Get out of my face

گِت اَوت آو مای فِیس

  

از اولِ ژانویه شروع خواهیم کرد

We will start as of January 1st

وی ویل اِستارت اَز آو جَنواِری فِرست

 

باهات موافقم

I agree with you

آی اِگری ویت یو

You can say that again

یو کَن سِی دَت اِگِن 


  

آنها از پول سو استفاده می کنند

They cash in on the money

دِی کَش این آن دِ مانی

They misuse the money

دِی میس یوز دِ مانی

 

میشه لطفا کُمَکَم کنی

Could you please give me a hand

کود یو پیلیز گیو می اِ هَند؟

Would you please help me

وود یو پیلیز هِلپ می؟

Can you please assist me

کَن یو پیلیز اَسیست می؟

 

دادگاه رسمیه

The court is on session

دِ کُرت ایز آن سِشِن

 

دانلود فایل صوتی و دنباله داستان در ادامه مطلب

 او خیلی لاغره

He is a bag of bones

هی ایز اِ بَگ آو بُنز

He is very thin

هی ایز وِری ثین

He is very skinny

هی ایز وِری اِسکینی

 

 

پدرم داره پا به سن میذاره

My father is getting on in years

مای فادِر ایز گِتینگ آن این یِرز

My father is getting old

ما فادِر ایز گِتینگ اُلد

My father is becoming old

مای فادِر ایز بی کامینگ اُلد

 

 

او همیشه ساز مخالف می زنه

He always strikes the false note

هی آلوِیز اِستِرایکس دِ فالس نُت

He always disagrees

هی آلوِیز دیس اَگیریز

 

 

عمرا اگه اون کارو بکنم

I won`t do it at all

آی وُنت دو ایت اَت آل

I will never do it

آی ویل نِوِر دو ایت

 

 

او بازیچه ای بیش نیست

He is led by nose

هی ایز لِد بای نُز

 

 

ای کاش(کاشکی) دکتر بِشَم

I wish I could become a doctor

آی ویش آی کود بیکام اِ داکتِر

I wish I became a doctor

آی ویش آی بی کِیم اِ داکتِر

 

 

حیف شد

What a pity

وات اِ پیتی

 

 

گاز بده

Step on it

اِستِپ آن ایت

 

 

میخوام برَم دست شویی

I want to answer the call of nature

آی وانت تو اَنسِر دِ کال آو نِیچِر

I want to go to the toilet

آی وانت تو گُ تو دِ تُیلِت

I need to pee

آی نید تو پی

I need to go to the restroom

آی نید تو گُ تو دِ رِست روم

I need to go to the John

آی نید تو گُ تو دِ جانسفره ی دِلِشو برام باز کرد

He bared his soul to me

هی بِرد هیز سُل تو می

He bared his heart to me

هی بِرد هیز هارت تو می
پا گذاشت به فَرار

He beat a hasty retreat

هی بیت اِ هِیستس ری تیریت

He ran away quickly

هی رَن اِوِی کوایکلی

He escaped too fast

هی اِسکِیپد تو فَست

 


ارزش این همه تلاشو نداشت

The game wasn`t worth the candle

دِ گِیم وازِنت وُرث دِ کَندِل

It wasn`t worth trying

ایت وازِنت وُرث تِرایینگ

 


راز رو فاش کُن

Let the cat out of the bag

لِت دِ کَت اَوت آو دِ بَگ

Reveal the secret

ری وی اِل دِ سِکرِت

 


مزخرف نگو

Cut the crap

کات دِ کِرَپ

Cut the nonsense

کات دِ نان سِنس 

 

به چه دردی میخوره؟

What is that for

وات ایز دَت فُر؟

What do you need it for

وات دو یو نید ایت فُر؟

  

باز برگشتیم به خونه اول

We are back to square one

وی آر بَک تو اِسکواِر وان

 

 

خیلی خسته ام

I am very tired

آی اَم وِری تایِرد

I am very exhausted

آی اَم وِری اِگزاستِد

I am worn out

آی اَم وُرن اَوت

I am all in

آی اَم آل این

I am chewed up

آی اَم چود آپ

 

 

طبقه بندی: اصطلاحات انگلیسی، 
ارسال توسطauthor by yass fallible
Archive
صفحات جانبی
امکانات جانبی
alone8120